+370 604 11312 [email protected]

Žemiau perskaitę STR 1.02.01:2017  ištrauką galite glaustai susipažinti su atestavimo eiga

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVO, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVO IR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVO ATESTAVIMAS
76. Šio skyriaus nuostatos taikomos Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau šiame skyriuje – Pareiškėjai), kurie:
76.1. siekia būti ypatingo statinio statybos rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
76.2. siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
77. Pareiškėjai turi teisę pateikti prašymą ir pridedamus dokumentus Statybos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nustatytais būdais.
78. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais, teikia SPSC Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma:
78.1. prašymo pateikimo data;
78.2. juridinio asmens, organizacijos (ar jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;
78.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose;
78.4. statiniai:
78.4.1. ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.2 papunktyje nurodytu rangovu;
78.4.2. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.3–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais;
78.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas, siekia būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;
78.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;
78.5. darbo sritis (sritys):
78.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];
78.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;
78.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos.
79. Prie prašymo pridedami dokumentai:
79.1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;
79.2. Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą;
79.3. informacija apie Pareiškėjo darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka turinčius teisę dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal SPSC patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas; techninio personalo sąrašas; darbininkų sąrašas ir darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas;
79.4. atliktų darbų sąrašas pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:
79.4.1. Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu;
79.4.2. Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu;
79.4.3. jeigu Pareiškėjas per Reglamento 79.4.1–79.4.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį neatliko darbų arba atlikti darbai neatspindi prašomos atestuoti veiklos pobūdžio – atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašus per paskutiniuosius dvejus metus;
79.5. ne mažiau kaip 3 statytojų (užsakovų) veiklos vertinimai (atsiliepimai) apie pastatytus ir (ar) ekspertuotus statinius ar jų projektus per paskutiniuosius vienerius metus;
79.6. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo SPSC pateikimo dienos;
79.7. darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų, autokranų vairuotojų ir kitų), kurie privalo turėti kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus, šių pažymėjimų kopijos;
79.8. Pareiškėjo, vykdančio statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimu – darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti vieną ar daugiau paminėtų veiklos rūšių;
79.9. statybos taisyklių, kuriomis Pareiškėjas vadovaujasi atlikdamas prašyme nurodytus statybos darbus, patvirtinimo dokumentas;
79.10. Pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas; apie Pareiškėjo veiklos draudimą vadovaujantis Statybos įstatymo [8.1] nuostatomis; apie Pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemas; apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones Pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas.
80. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo teisės aktų nustatyta tvarka.
81. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 79 punkte išvardintus dokumentus:
81.1. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti visi dokumentai ir visa prašyme reikalaujama informacija, įregistruoja prašymą bei apie įregistravimą informuoja Pareiškėją;
81.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir ne visa prašyme reikalaujama informacija, praneša Pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir informacijai pateikti. Šiuo atveju prašymas neregistruojamas;
81.3. gavęs trūkstamus dokumentus ir visa prašyme reikalaujamą informaciją, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Reglamento reikalavimus, įregistruoja prašymą bei apie įregistravimą informuoja Pareiškėją.
82. SPSC per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo Pareiškėjo pateiktus dokumentus perduoda Atestavimo ekspertams, kurie per 12 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo, kurią teikia SPSC direktoriui. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į Atestavimo ekspertų posėdį kviečiami SPSC direktoriaus patvirtintų Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.
83. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada dėl kvalifikacijos išdavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo priima sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Esant techninėms galimybėms kvalifikacijos atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje.
84. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuoja Pareiškėją ir nurodo kvalifikacijos atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis. Atestavimo procedūros sustabdymo terminas gali būti ne daugiau kaip vieneri metai, išskyrus 84.1 papunktyje nurodytą atvejį. Atestavimas sustabdomas netaikant Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodyto kvalifikacijos atestato išdavimo termino:
84.1. jeigu teismas pradėjo nagrinėti bylą dėl Pareiškėjo padarytų pažeidimų, kol teismas priims sprendimą. Pareiškėjas privalo informuoti SPSC apie teismo priimtą sprendimą;
84.2. jeigu Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas be svarbios priežasties neatvyksta į Atestavimo ekspertų posėdį;
84.3. kai reikia gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba Pareiškėjo prašymu.
85. Atestavimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas kvalifikacijos atestatui gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
86. Kvalifikacijos atestate nurodoma:
86.1. kvalifikacijos atestato numeris;
86.2. juridinio asmens ar organizacijos (jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;
86.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.3–2.2.4 papunkčiuose;
86.4. statiniai:
86.4.1. ypatingų statinių kategorijai priskiriami statiniai iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.2 papunktyje nurodytu rangovu;
86.4.2. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.3–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu;
86.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose;
86.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;
86.5. darbo sritis (sritys):
86.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];
86.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;
86.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;
86.6. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena;
86.7. pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data;
86.8. SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.
87. Jeigu Rangovas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytą rangovo pavadinimą, statinius ar jų grupes, darbo sritį (sritis), kurie atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 86.3, 86.4 ir 86.5 papunkčiais, jam taikomos Reglamento VIII skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Rangovas turi pateikti SPSC Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti kvalifikacijos atestato numerį.
88. Prie prašymo pridedama:
88.1. informacija apie turimus darbuotojus veiklai, kurią prašoma papildomai nurodyti turimame kvalifikacijos atestate, Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC patvirtintą formą, darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos;
88.2. per paskutiniuosius vienerius metus atliktų darbų sąrašas prašomoje papildomai nurodyti veikloje pagal SPSC patvirtintą formą;
88.3. dviejų statytojų (užsakovų) rangovo veiklos įvertinimai (atsiliepimai) apie prašomą papildomai nurodyti veiklą;
88.4. vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo pateikimo dienos;
88.5. statybos taisyklių, prašyme nurodytiems statybos darbams atlikti, patvirtinimo dokumentas.
89. Jeigu rangovui išduotame kvalifikacijos atestate pakeičiamas ar papildomas rangovo pavadinimas, statiniai ar jų grupės, darbo sritis (sritys), kurie atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 86.3, 86.4 ir 86.5 papunkčiais, rangovui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio.
90. Rangovas, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą kvalifikacijos atestatą, per 20 darbo dienų privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo interneto tinklalapyje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą ir išduoda kvalifikacijos atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Jeigu informacija apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas šiame skyriuje nustatyta tvarka.
91. Pasikeitus rangovo įmonės pavadinimui, adresui arba teisinei formai, išskyrus juridinio asmens kodą, rangovo kvalifikacijos atestatas pakeičiamas netaikant Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Rangovas turi pateikti SPSC prašymą pakeisti turimą kvalifikacijos atestatą. Prie prašymo pridedama: naujo juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija, įmonės vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie sumokėtus mokesčius, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Pakeistas kvalifikacijos atestatas išduodamas per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo pateikimo dienos, nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio.
92. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.
KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD PERŽIŪRA
106. SPSC vykdo Reglamento 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims išduotų kvalifikacijos atestatų ir TPD peržiūrą.
107. Išduodant kvalifikacijos atestatą ar TPD, sudaroma sutartis tarp SPSC ir kvalifikacijos atestato ar TPD turėtojo dėl peržiūros vykdymo.
108. Kvalifikacijos atestato ir TPD turėtojas kas vienerius metus (I pusmetį) turi pristatyti SPSC užpildytą peržiūros duomenų kortelę pagal SPSC patvirtintą formą.
109. SPSC perduoda Pareiškėjo pateiktą Reglamento 108 punkte nurodytą dokumentą Atestavimo ekspertams, kurie jį įvertina ir teikia išvadą SPSC. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.
110. SPSC kasmet atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 10 kvalifikacijos atestatų ar TPD turėtojų. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo paskiria Atestavimo ekspertus, kuriems perduoda duomenis apie atsitiktinės atrankos būdu atrinktus kvalifikacijos atestatų ir TPD turėtojus. Atestavimo ekspertai pagal gautus duomenis nustato, kaip jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir teikia išvadą SPSC Atestavimo nuostatų, patvirtintų SPSC direktoriaus, nustatyta tvarka.
111. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, priima sprendimą:
111.1. įpareigoti kvalifikacijos atestato arba TPD turėtoją pašalinti nustatytus trūkumus per SPSC nurodytą laikotarpį;
111.2. taikyti Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, kai kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojas nepašalina nustatytų trūkumų per SPSC nurodytą laikotarpį.
112. Kvalifikacijos atestatų ar TPD galiojimas panaikinamas Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.
KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD REGISTRAI
123. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų tvarkymo įstaiga – SPSC. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų duomenys skelbiami SPSC interneto tinklalapyje www.spsc.lt. Informacija apie negaliojančius kvalifikacijos atestatus ir TPD skelbiama 3 metus nuo jų galiojimo pabaigos.
124. Skelbiami šie Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:
124.1. vadovo vardas, pavardė;
124.2. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);
124.3. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;
124.4. vadovo pareigos, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 25.4–25.6 ir 54.3–54.5 papunkčiais;
124.5. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;
124.6. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;
124.7. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);
124.8. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;
124.9. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).
125. Skelbiami šie Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:
125.1. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio pavadinimas;
125.2. juridinio asmens kodas;
125.3. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio adresas;
125.4. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);
125.5. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;
125.6. rangovo pavadinimas, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 86.3–86.5 ir 102.3–102.5 papunkčiais;
125.7. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;
125.8. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;
125.9. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);
125.10. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;
125.11. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme [8.2], Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme [8.3], Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [8.4], Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“. Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos:
9.1. kita užsienio organizacija – užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus;
9.2. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo [8.1] 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas, arba jam lygiavertis [8.13];
9.3. atestavimo ekspertas – SPSC direktoriaus paskirtas fizinis asmuo, atitinkantis Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
9.4. statinio projekto dalies vadovas – statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai;
9.5. statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;
9.6. techninis personalas – darbuotojai, atliekantys inžinerinį darbą, susijusį su statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, kuriam atlikti Reglamente nenustatytas reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą ar TPD (neatestuoti statybos inžinieriai, darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, atestuotų vadovų padėjėjai ir kiti).
NUORODOS
8. Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:
8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
8.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;
8.3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas;
8.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“;
8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos auštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;
8.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8.8. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, ratifikuota 1996-09-24 Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ ratifikavimo“;
8.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
8.10. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;
8.11. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;
8.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8.13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 754 „Dėl Studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“;
8.14. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;
8.15. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L, 2005-09-30, Nr. 255-22).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
126. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka SPSC už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.
127. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka SPSC už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.
128. Reglamento 126 ir 127 punktuose nurodytos sumokėtos įmokos Pareiškėjui negrąžinamos, jeigu SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato ar TPD arba sustabdyti atestavimo ar teisės pripažinimo procedūras Reglamento 23, 48, 84, 100 punktuose nurodytais atvejais.
129. Pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per du mėnesius, SPSC teikia ataskaitas Aplinkos ministerijai:
129.1. apie statybos techninės veiklos vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas Pareiškėjų skaičius, profesinę kvalifikaciją tobulinusių Pareiškėjų skaičius, Pareiškėjų skundų dėl Organizacijų skaičius, Atestavimo ekspertų parengtų išvadų skaičius, SPSC priimtų sprendimų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD;
129.2. apie ypatingo statinio projektuotojų teisės pripažinimo, ypatingo statinio statybos rangovų, projekto ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas bendras Pareiškėjų skaičius, pakartotinio Pareiškėjų prašymų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD nagrinėjimo skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD.
130. SPSC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo ar neišdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo teisėtumo gali būti skundžiami vadovaujantis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 23 dalyje nurodyta tvarka.
131. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

Statybos techninio reglamento
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
3 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)

(Juridinio asmens ženklas)

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Juridinio asmens duomenys (gali būti lapo apačioje))

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

PRAŠYMAS

DĖL YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVO, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVO IR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVO KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO

(Data ir numeris)

Prašome išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti turimą kvalifikacijos atestatą Nr. ____).

Rangovo pavadinimas: _______________________________________________________

(nurodyti pagal Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčius)

Statiniai*: __________________________________________________________________

(nurodyti pagal Reglamento 78.4 papunktį)

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

(nurodyti pagal Reglamento 78.5 papunktį).

Įmonės pavadinimas: ________________________________________________________

Įmonės kodas: ______________________________________________________________

Įmonės PVM mokėtojo kodas: _________________________________________________

Įmonės adresas: _____________________________________________________________

(nurodyti gatvę, pastato numerį, pašto kodą, miestą, šalį)

Įmonės atstovas kontaktams, pranešimams ir informacijai: ___________________________

(nurodyti vardą, pavardę, pareigas, adresą,

 1. paštą, telefono Nr., mobilaus telefono Nr.)

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Su kvalifikacijos atestatų peržiūros tvarka susipažinau.

Savo parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir su juo pateikta informacija yra teisinga. Pateiktos dokumentų kopijos patvirtintos įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

PRIDEDAMA:

 1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos (pagal Reglamento 79.1 papunktį),         lapų.
 2. Pareiškėjo duomenų kortelė (pagal Reglamento 79.2 papunktį),         lapų.
 3. Informacija apie Pareiškėjo darbuotojus(pagal Reglamento 79.3 papunktį),        lapų.
 4. Atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 79.4 papunktį),        lapų.
 5. Statytojų (užsakovų) vertinimai (pagal Reglamento 79.5 papunktį),        lapų.
 6. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arbaValstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą (pagal Reglamento 79.6 papunktį),         lapų.
 7. Darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų ir kt.) kvalifikacijos pažymėjimų kopijos, (pagal Reglamento 79.7 papunktį),         lapų.
 8. Darbuotojų, turinčių teisę dirbti su fluorintų dujų turinčiais įrenginiais, pažymėjimų kopijos (pagal Reglamento 79.8 papunktį),        lapų.
 9. Pareiškėjo statybos taisyklių patvirtinimo dokumentas (pagal Reglamento 79.9 papunktį), lapų.
 10. Rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir bešališkumą (pagal Reglamento 79.10 papunktį),        lapų.

(Pareigų pavadinimas)                                       (parašas)

(Vardas ir pavardė)